GDPR

Zásady ochrany osobných údajov / GDPR /

1.1 Vyhlásenie spoločnosti.

Spoločnosť Ing. Boris Novák AUTÁ4YOU, Hlavná 470, Košeca 018 64  je spracovateľom Vašich osobných údajov.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné
údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

1.2 Zisťovanie a využívanie Vašich údajov.

Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej odoslaní
potrebujeme poznať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a
fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje,
prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú
označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka
spracovaná.
Pri platbe za tovar ( pri realizácii objednávky cez internet on-line formulárom na našej webovej stránke)
vyplnenie údajov je potrebné iba k realizácii platby finančnej zábezpeky, za objednaný projekt, alebo
služby. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov
využívame aj na naše vlastné marketingové účely a na účely informovania o službách pre zákazníkov.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s
výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú
to napr. doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením,
zničením, stratou a zneužitím.

1.3 Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu určitú - na 10 rokov. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho.

Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje
budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych  alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie